I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Wypożyczalnia – serwis internetowy wypożyczania odzieży oraz akcesoriów odzieżowych dostępny pod adresem: kdfashion.pl, którego właścicielem i administratorem jest KD Sp. z o.o.;

KD Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Boh. Westerplatte 11/514b, 65-034 Zielona Góra, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000644732 , sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9731033906, REGON: 365742782,
wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, będąca właścicielem i administratorem wypożyczalni;

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi ewentualnymi załącznikami i dodatkami, określający zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez kdfashion.pl w ramach Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i kdfashion;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, zawiera z kdfashion.pl umowę najmu, na podstawie której wypożycza Rzecz za pośrednictwem Serwisu oraz, na rzecz której świadczone są drogą elektroniczną przez kdfashion inne wskazane w Regulaminie usługi;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z kdfashion czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
dokonująca z kdfashion czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową;
Dostawca – przewoźnik działający na zlecenie kdfashion, za pośrednictwem którego dokonywana jest dostawa oraz zwrot Rzeczy;
Konto – dedykowana Użytkownikowi część Serwisu, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu, w której gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych przez Niego Zamówieniach;
Rejestracja – procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza Rejestracji;
Login – unikalna nazwa Użytkownika podana przez Niego w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przez Użytkownika, podczas każdego logowania do Konta;
Rzecz – rzecz ruchoma – odzież lub akcesorium odzieżowe – która jest oferowana Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i która może być przedmiotem umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy
Użytkownikiem a E-Garderobe, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z EGarderobe umowy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Rzecz;
Karta Podarunkowa – rodzaj bonu towarowego, który Użytkownik może nabyć za pośrednictwem Serwisu, uprawniającego Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią do dokonywania płatności z tytułu
usług wypożyczenia Rzeczy świadczonych w ramach Serwisu;
Subskrypcja – pakiet usług uprawniający Użytkownika do korzystania z usług wypożyczenia Rzeczy w ramach Serwisu na preferencyjnych warunkach, rozliczany w okresach miesięcznych;
Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez E-Garderobe w związku
z funkcjonowaniem Serwisu;

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz kdfashion, a także zasady działania Serwisu oraz świadczenia usług przez kdfashion, w szczególności zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu, uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od zawartej z kdfashion umowy, zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym kdfashion.pl prowadzony jest przez KD Sp. z o.o.
  z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Boh. Westerplatte 11/514b, 65-034 Zielona Góra, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000644732 , sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
  w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9731033906, REGON: 365742782, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł .
 3. kdfashion za pośrednictwem Serwisu świadczy usługę wypożyczenia
  ekskluzywnej odzieży, stylizacji scenicznych, do sesji fotograficznych oraz akcesoriów odzieżowych (Rzeczy) oraz inne wskazane w Regulaminie usługi świadczone drogą elektroniczną. Umowa wypożyczenia
  Rzeczy zawierana w ramach Serwisu jest umową najmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.).
 4. Zawarcie umowy wypożyczenia Rzeczy nie powoduje przeniesienia przez kdfashion na rzecz Użytkownika własności Rzeczy, a jedynie ustanawia prawo do korzystania z Rzeczy przez określony czas na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. E-Garderobe pozostaje wyłącznym właścicielem będących przedmiotem wypożyczenia Rzeczy.
 5. Użytkownicy mogą skontaktować się z kdfashion zgodnie z niżej podanymi
  danymi:
  e-mail: biuro@kdfashion.pl
  tel.: +48 516 358 967
  lub listownie:
  KD Sp. z o.o.
  ul. Boh. Westerplatte 11/514b, 65-034 Zielona Góra, Polska
 6. W ramach korzystania z Serwisu, Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym naruszających dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej
  Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących kdfashion lub podmiotom trzecim związanych z działalnością Serwisu oraz oferowanymi Rzeczami. Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować działań zmierzających do uzyskania w ramach Serwisu dostępu do danych, do którego nie jest uprawniony, w szczególności poprzez naruszenie zabezpieczeń.
 7. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Serwisu.
 8. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu odnoszące się do Rzeczy (w tym w zakresie cen) nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez kdfashion.
 9. Kdfashion nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu
  Serwisu (w tym przerwy w funkcjonowaniu) spowodowane siłą wyższą,
  niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z
  infrastrukturą techniczną Użytkownika, w najszerszym dopuszczalnym przez
  obowiązujące przepisy prawa zakresie.
  III. WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU
 10. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym
  Regulaminem i jego akceptacja.
 11. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon) i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do
  korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym w celu dokonania Rejestracji, a także składania Zamówień w ramach Serwisu, konieczne jest
  ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 12. Serwis korzysta z plików cookies. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z
  plików cookies przez Serwis znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej we
  właściwej zakładce na stronie internetowej Serwisu.
 13. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania
  wiążących umów w świetle obowiązującego prawa oraz osoby prawne lub
  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa
  przyznaje zdolność prawną.
  IV. REJESTRACJA KONTA
 14. Do składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu konieczne jest utworzenie przez
  Użytkownika Konta.
 15. Konto jest tworzone po przeprowadzeniu przez Użytkownika poprawnego procesu
  Rejestracji Konta w Serwisie. W ramach Konta gromadzone są dane Użytkownika oraz
  informacje o Użytkowniku dotyczące czynności podejmowanych przez Niego w
  Serwisie, w tym informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 16. Świadczenie usługi prowadzenia Konta przez kdfashion jest nieodpłatne i bezterminowe.
 17. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Serwisu, postępując według komunikatów wyświetlanych podczas procesu Rejestracji.
 18. W procesie Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz rozumie i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 19. Po dokonaniu Rejestracji Konta Użytkownik otrzymuje od kdfasion wiadomość mailową z informacją o utworzeniu Konta.
 20. Użytkownik loguje się do Konta za pośrednictwem strony internetowej Serwisu za pomocą Loginu i hasła, podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
 21. Hasło może zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu na Konto.
 22. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony hasła i Loginu przed ich pozyskaniem lub wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie Loginu i hasła osobom trzecim. W celu zapobiegania uzyskania Loginu i hasła przez osoby nieupoważnione, Użytkownik
  każdorazowo po zakończeniu korzystania z Serwisu, powinien wylogować się z Konta.
 23. Utworzenie Konta oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a kdfasion umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenia Konta.
 24. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie,
  poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu do kdfasion w drodze
  pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w
  Dziale II Regulaminu. Niezwłocznie po dotarciu oświadczenia o wypowiedzeniu
  do Ekdfasion, Konto zostanie usunięte. Użytkownik może również usunąć
  Konto samodzielnie, po zalogowaniu na Konto, poprzez wybór odpowiednich
  zakładek w panelu Konta, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o
  świadczenie usługi Konta.
 25. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych Konta w celu
  zapewnienia ich poprawności.
 26. Kdfasion jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi
  Konta w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający
  przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienia zawartej
  umowy wypożyczenia Rzeczy, prawa osób trzecich lub w sposób zakłócający jego
  funkcjonowanie. W sytuacjach opisanych w zdaniu powyżej, kdfasion może
  zamiast wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta dokonać czasowej
  blokady korzystanie przez Użytkownika z Konta.
 27. kdfasion może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie
  usługi Konta Użytkownika przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o
  wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta na adres poczty
  elektronicznej Użytkownika aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
 28. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przez
  którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi
  Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało usunięciem Konta
  Użytkownika z Serwisu.
 29. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron,
  jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika za
  zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed
  wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy.
  V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 30. Zamówienia są realizowane przez kdfashion na terytorium Unii Europejskiej, jest możliwa obsługa poza granicami UE.
 31. W celu wypożyczenia Rzeczy Użytkownik składa Zamówienie poprzez stronę
  internetową Serwisu. Dla złożenia Zamówienia konieczne jest założenie przez
  Użytkownika Konta w Serwisie.
 32. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej
  Serwisu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że realizacja
  Zamówień odbywa się w dni robocze. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku
  do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 33. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Rzeczy z dostępnej
  na stronie internetowej Serwisu oferty poprzez „dodanie” jej do wirtualnego
  koszyka. Następnie Użytkownik wypełnia formularz Zamówienia, postępując
  zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.
 34. Użytkownik składając Zamówienie, jest zobowiązany do podania prawidłowych i
  zgodnych z prawdą danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. kdfasion
  nie odpowiada za nieprawidłową realizację Zamówienia (w tym niedostarczenie
  lub opóźnienie w dostarczeniu Rzeczy) wynikającą z przyczyn leżących po
  stronie Użytkownika, w szczególności z powodu podania przez Użytkownika
  nieprawidłowych lub niepełnych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 35. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik jest informowany o otrzymaniu
  Zamówienia przez kdfasion za pośrednictwem wiadomości przesłanej na
  podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 36. W kolejnej wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty
  elektronicznej kdfasion potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z
  chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia
  Zamówienia do realizacji, pomiędzy Użytkownikiem i kdfashion zostaje
  zawarta umowa najmu Rzeczy, na podstawie której Użytkownik wypożycza
  Rzecz od kdfasion na określony czas.
 37. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od kdfasion wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. W tym celu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić kdfashion o rezygnacji z Zamówienia.
 38. kdfasion przystępuje do realizacji Zamówienia po zaksięgowaniu płatności z tytułu Zamówienia na rachunku bankowym Ekdfashion.
 39. Zamówienia, które zostały przyjęte do realizacji oraz należycie opłacone do godziny
  13:00 danego dnia roboczego realizowane są w kolejnym dniu roboczym. Zamówienia
  złożone w piątki po godzinie 13:00 realizowane są w drugi dzień roboczy
  przypadający po sobocie i niedzieli. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako
  przekazanie skompletowanego Zamówienia Dostawcy w celu doręczenia
  Użytkownikowi na podany przez Niego adres dostawy. Czas od zamówienia jest niezbędny do skompletowania zamówienia.
 40. Wraz z Rzeczą Użytkownikowi dostarczany jest paragon fiskalny lub faktura VAT
  z tytułu zapłaconej ceny wypożyczenia Rzeczy.
 41. Okres wypożyczenia Rzeczy wynosi od 1 do 14 dni kalendarzowych, przy czym
  pierwszym dniem wypożyczenia jest dzień doręczenia Rzeczy na podany przez
  Użytkownika adres dostawy.
 42. Użytkownik dokonuje zwrotu wypożyczonej Rzeczy w ostatnim dniu
  wypożyczenia. W sytuacji, gdy ostatni dzień wypożyczenia Rzeczy przypada na
  dzień ustawowo wolny od pracy, zwrot Rzeczy powinien nastąpić w pierwszym
  dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 43. Przedłużenie okresu wypożyczenia Rzeczy wymaga uzyskania akceptacji kdfasion
  i wiąże się z naliczeniem opłaty za kolejny okres wypożyczenia. Opłata z tytułu
  przedłużenia okresu wypożyczenia, po okresie wybranym podczas zamówienia i naliczonej opłacie, jest ustalana indywidualnie.
 44. Nieodebranie przez Użytkownika Rzeczy w umówionym terminie, pomimo
  prawidłowej dostawy zgodnie z Zamówieniem, pozostaje bez wpływu na cenę oraz
  okres trwania wypożyczenia Rzeczy. W takim wypadku okres wypożyczenia pozostaje
  niezmieniony i liczony jest od pierwszego dnia wypożyczenia wskazanego w
  Zamówieniu. Użytkownik w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Rzeczy
  podejmuje kontakt bezpośrednio z Dostawcą.
 45. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa w terminach
  wskazanych w punkcie 10 powyżej, Użytkownik zostanie o tym poinformowany
  poprzez przesłanie wiadomości na podany adres poczty elektronicznej lub
  telefonicznie. W takiej sytuacji Użytkownik ma prawo:
  a. wybrać inny termin wypożyczenia tej samej Rzeczy, pod warunkiem
  dostępności Rzeczy w nowo wybranym terminie;
  b. wybrać inną Rzecz do wypożyczenia, pod warunkiem dostępności Rzeczy
  w wybranym przez Użytkownika terminie. W sytuacji istnienia różnicy w
  cenie wypożyczenia pomiędzy Rzeczą wybraną pierwotnie, a Rzeczą
  nowo wybraną, Użytkownik będzie w zależności od sytuacji zobowiązany
  do uiszczenia dopłaty bądź uprawniony do uzyskania od Ekdfashion
  zwrotu nadpłaty, co nastąpi w sposób analogiczny do sposobu dokonania
  płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i kdfashion
  postanowią inaczej.
  c. całkowicie zrezygnować z wypożyczenia Rzeczy. W razie rezygnacji kdfasion zwraca Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności przez Użytkownika,
  chyba że Użytkownik i kdfashion postanowią inaczej.
 46. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu trwałej
  niedostępności Rzeczy kdfashion niezwłocznie, jednak nie później niż w
  terminie 3 dni od dnia stwierdzenia niedostępności Rzeczy, zawiadamia o tym
  Użytkownika i zwraca dokonaną przez niego płatność w sposób analogiczny do
  sposobu dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i kdfashion postanowią inaczej.
  VI. CENY I PŁATNOŚĆ
 47. Wszystkie ceny prezentowanych na stronie internetowej Serwisu Rzeczy są
  cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich oraz w euro (po użyciu opcji zmiany waluty po prawej stronie www). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy Rzeczy.
 48. Do ceny wypożyczenia każdej Rzeczy doliczana jest kwota 7,00 zł tytułem
  obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie naprawy drobnych uszkodzeń Rzeczy.
 49. Całkowity koszt Zamówienia obejmujący cenę wypożyczenia Rzeczy, koszty
  obowiązkowego ubezpieczenia naprawy drobnych uszkodzeń Rzeczy oraz koszty
  dostawy, wskazywany jest w toku składnia Zamówienia i jest widoczny dla
  Użytkownika przed zawarciem umowy wypożyczenia Rzeczy.
 50. W ramach Serwisu dostępne są następujące formy płatności z tytułu dokonanych
  Zamówień:
  a. płatność online kartą debetową/kredytową
  b. szybki przelew elektroniczny (imoje)
  c. płatność za pomocą Karty Podarunkowej
 51. Użytkownik może dokonać płatności z tytułu danego Zamówienia, częściowo za
  pośrednictwem Karty Podarunkowej oraz w pozostałej części innym sposobem
  płatności spośród wskazanych w punkcie 4 powyżej.
 52. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy kdfashion w terminie 3 dni
  od daty złożenia Zamówienia powoduje anulowanie Zamówienia. O anulowaniu
  zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty
  elektronicznej.
 53. kdfashion zastrzega sobie prawo do zmiany cen Rzeczy oferowanych w
  Serwisie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub
  wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej nie ma wpływu na
  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji
  promocyjnych lub wyprzedaży.
  VII.DOSTAWA
 54. Wyłącznie dostępną formą dostawy zamówionych przez Użytkownika Rzeczy jest
  wysyłka za pośrednictwem Dostawcy, będącego operatorem usług kurierskich.
 55. Użytkownik jest informowany o kosztach dostawy w toku składania Zamówienia,
  które są widoczne dla Użytkownika przed zawarciem umowy wypożyczenia
  Rzeczy.
 56. Koszty dostawy Rzeczy do Użytkownika, w sytuacji gdy wartość Zamówienia
  (rozumiana jako cena wypożyczenia Rzeczy bez kosztów ubezpieczenia i kosztów
  dostawy) nie przekracza kwoty 350,00 złotych ponosi Użytkownik. W przypadku
  Zamówień, których wartość przekracza kwotę 350,00 zł, koszty dostawy
  pokrywa kdfashion.
 57. Rzecz dostarczana jest na adres dostawy podany przez Użytkownika w procesie
  składania Zamówienia.
 58. Użytkownik zostanie poinformowany o wysłaniu przesyłki zawierającej
  zamówioną Rzecz przez Dostawcę oraz numerze przesyłki, poprzez przesłanie
  wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 59. Użytkownik zobowiązany jest do odebrania Rzeczy dostarczonej zgodnie z
  Zamówieniem.
 60. W przypadku nieodebrania Rzeczy dostarczonej na adres Użytkownika zgodnie z
  Zamówieniem, w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Rzeczy przez
  Dostawcę Użytkownik podejmuje kontakt bezpośrednio z Dostawcą.
 61. Na czas dostarczenia Rzeczy do Użytkownika składa się czas realizacji
  Zamówienia przez Serwis (skompletowanie i przygotowanie Zamówienia do
  wysyłki oraz jego przekazanie Dostawcy) oraz czas dostawy Rzeczy przez
  Dostawcę.
 62. Czas dostawy Rzeczy przez Dostawcę wynosi maksymalnie 2 dni robocze od
  momentu przekazania Zamówienia przez kdfashion Dostawcy.
 63. kdfshion nie odpowiada za nieprawidłowości w dostarczeniu Rzeczy do
  Użytkownika – w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Rzeczy –
  wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z uwagi
  na podanie nieprawidłowego adresu dostawy przez Użytkownika.
 64. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki
  zawierającej zamówioną Rzecz po jej doręczeniu. W razie stwierdzenia
  jakichkolwiek uszkodzeń lub ubytków przesyłki, Użytkownik zobowiązany jest
  niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dostawcę, a następnie kdfasion
  oraz spisać właściwy protokół w obecności pracownika Dostawcy
  potwierdzający nieprawidłowy stan przesyłki.
  VIII.POSTĘPOWANIE Z RZECZĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
 65. Wszystkie oferowane w Serwisie Rzeczy znajdują się w prawidłowym stanie
  technicznym i estetycznym oraz są wolne od jakichkolwiek wad.
 66. Każda Rzecz jest ubezpieczona w zakresie naprawy drobnych uszkodzeń, takich
  jak uszkodzenie zamka lub oderwanie guzika oraz w zakresie dających się usunąć
  zabrudzeń. W powyższym zakresie Użytkownik zwolniony jest od
  odpowiedzialności względem kdfashion.
 67. Od chwili odbioru Rzeczy do chwili zwrotu Rzeczy Użytkownik jest
  odpowiedzialny względem kdfashion z tytułu utraty (w tym kradzieży),
  uszkodzenia lub zniszczenia Rzeczy.
 68. Użytkownik nie może dokonywać samodzielnie, ani zlecać podmiotom trzecim
  jakichkolwiek ingerencji w Rzecz, w szczególności:
  a. czyszczenia Rzeczy w jakimkolwiek zakresie oraz w jakikolwiek sposób, w
  szczególności ich prania;
  b. prasowania rzeczy, z wyjątkiem użycia steamera wyłącznie w taki sposób,
  aby urządzenie nie dotykało tkaniny;
  c. dokonywania jakichkolwiek poprawek krawieckich Rzeczy, niezależnie od
  ich charakteru i zakresu;
 69. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu Rzeczy czy też sposobu
  postępowania z Rzeczą Użytkownik jest zobowiązany skontaktować się z kdfashion przed podjęciem jakichkolwiek czynności.
 70. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia Rzeczy osobom trzecim do
  używania.
 71. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punków 4, 5 lub 6
  powyżej, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego
  uszkodzenia, zniszczenia lub utraty (w tym kradzieży) Rzeczy.
 72. Użytkownik zobowiązuje się dbać o wypożyczoną Rzecz oraz utrzymywać ją w
  należytym stanie technicznym i estetycznym przez okres trwania wypożyczenia.
 73. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zużycie Rzeczy w stopniu
  wykraczającym ponad zwykłe zużycie wynikające z prawidłowego korzystania z
  Rzeczy zgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem, jej uszkodzenie, zniszczenie,
  zdekompletowanie, zaginięcie, utratę (w tym kradzież), jak również dokonanie
  jakiekolwiek ingerencji w Rzecz zmieniającej jej pierwotny stan.
 74. W przypadku stwierdzenia przez kdfasion, iż zwrócona Rzecz znajduje się w
  nieprawidłowym stanie w stosunku do stanu w jakim została oddana
  Użytkownikowi do używania, zawiadomi o tym Użytkownika niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia kdfashion
  zwróconej Rzeczy oraz prześle Użytkownikowi za pośrednictwem poczty
  elektronicznej opis stwierdzonych nieprawidłowości wraz z ewentualną
  dokumentacją fotograficzną.
 75. Wysokość ewentualnej szkody jest ustalana przez kdfashion na podstawie
  oszacowania kosztów przywrócenia Rzeczy do prawidłowego stanu. W
  przypadku zaistnienia niemożliwości przywrócenia Rzeczy do stanu
  pierwotnego, utraty (w tym kradzieży) Rzeczy lub uszkodzeń, których naprawa
  wiąże się z nadmiernym w stosunku do wartości Rzeczy nakładem finansowym
  lub nakładem pracy, Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie kosztów
  nabycia nowej Rzeczy.
 76. Użytkownik zostanie powiadomiony o ustalonej przez kdfashion wysokości
  szkody w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej
  Użytkownika i zobowiązany jest do zapłaty kwoty odszkodowania podanej w
  zawiadomieniu w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z
  zawiadomieniem o wysokości szkody.
  IX. ZWROT RZECZY.
 77. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Rzecz w ostatnim dniu wypożyczenia poprzez
  pozostawienie Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy do godziny 13.00 lub
  zamówienie przyjazdu kuriera Dostawcy do godziny 13.00 pod adres Użytkownika w
  celu odbioru od Niego Rzeczy. Zwrotu Rzeczy należy dokonać na adres: KD. Sp. z o.o., Ul. Boh. Westerplatte 11/514b, 65-034 Zielona Góra.
 78. Koszty zwrotu Rzeczy zawierają się w kosztach dostawy Rzeczy, o której mowa w Dziale
  VII Regulaminu, chyba że treść umowy wypożyczenia lub szczegółowe postanowienia
  Regulaminu stanowią inaczej.
 79. Zwracaną Rzecz Użytkownik powinien zapakować w dedykowaną kopertę, która
  została dostarczona Użytkownikowi wraz z Rzeczą.
 80. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz kdfashion kary umownej w
  wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Rzeczy. Postanowienie zawarte w
  zdaniu powyżej ma zastosowanie również w sytuacji zwrotu Rzeczy w stanie
  niekompletnym.
 81. Użytkownik zostanie powiadomiony o wysokości naliczonej w oparciu o
  postanowienia niniejszego punktu Regulaminu kary umownej w drodze wiadomości
  przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika i zobowiązany jest do zapłaty
  kwoty z tego tytułu podanej w zawiadomieniu, w terminie 7 dni od daty wysłania
  wiadomości z zawiadomieniem o wysokości naliczonej kary umownej.
 82. kdfashion jest uprawniony do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania
  przewyższającego wysokość kary umownej należnej zgodnie z postanowieniami
  niniejszego punktu Regulaminu w przypadku poniesienia szkody o wyższej wartości niż
  kara umowna.
  X. WYMIANA RZECZY
 83. Użytkownik jest uprawniony do wymiany dostarczonej Rzeczy na inną dostępną w
  wybranym terminie Rzecz na warunkach opisanych w niniejszym Dziale.
 84. Użytkownik może dokonać wymiany Rzeczy pod warunkiem zawiadomienia kdfashion w terminie 24 godzin od momentu dostarczenia Rzeczy o chęci dokonania wymiany Rzeczy, składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kdfashion podany w Dziale II niniejszego Regulaminu.
 85. Użytkownik może dokonać wymiany Rzeczy na inną Rzecz pod warunkiem
  zwrotu pierwotnie wypożyczonej Rzeczy w stanie niepogorszonym w stosunku
  do stanu, w jakim ta Rzecz została dostarczona Użytkownikowi, w szczególności
  kompletnym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów użytkowania,
  niezabrudzonym, z nienaruszonymi oryginalnymi metkami zabezpieczającymi.
 86. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Rzecz następnego dnia roboczego po dniu
  wysłania zgłoszenia wymiany Rzeczy, poprzez pozostawienie Rzeczy w jednym z
  punktów Dostawcy do godziny 13.00 lub zamówienie przyjazdu kuriera
  Dostawcy do godziny 13.00 pod adres Użytkownika w celu odbioru od Niego
  Rzeczy. Zwrotu Rzeczy należy dokonać na adres:
  KD. Sp. z o.o., Ul. Boh. Westerplatte 11/514b, 65-034 Zielona Góra z dopiskiem „Zwrot”.
 87. Niezachowanie terminów zwrotu opisanych w punkcie 4 powyżej, powoduje
  wygaśnięcie uprawnienia do wymiany Rzeczy.
 88. Koszty ponownej dostawy Rzeczy w związku z dokonywaną wymianą, każdorazowo
  ponosi Użytkownik.
 89. W sytuacji istnienia różnicy w cenie wypożyczenia pomiędzy Rzeczą wybraną
  pierwotnie, a Rzeczą nowo wybraną, Użytkownik może być w zależności od
  sytuacji zobowiązany do uiszczenia dopłaty, bądź uprawniony do uzyskania od
  kdfashion zwrotu nadpłaty co nastąpi w sposób analogiczny do sposobu
  dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i kdfashion postanowią inaczej.
  XI. REKLAMACJE.
 90. kdfashion jest zobowiązane do dostarczenia Użytkownikowi Rzeczy wolnej od
  wad fizycznych i prawnych.
 91. kdfashion ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wady Rzeczy na
  zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
  cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.), w szczególności art. 664 Kodeksu
  cywilnego. W przypadku Użytkowników, którzy dokonują zawarcia umowy
  wypożyczenia Rzeczy działając jako Przedsiębiorcy odpowiedzialność kdfashion z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 92. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w przypadku
  nieprawidłowego wykonania umowy wypożyczenia Rzeczy przez kdfashion , w
  szczególności gdy dostarczona Rzecz jest wadliwa lub niezgodna z Zamówieniem.
 93. Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem
  poczty elektronicznej kdfashion , na adresy podane w Dziale II niniejszego
  Regulaminu.
 94. W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Użytkownik
  powinien podać w zgłoszeniu reklamacji dane dotyczące Zamówienia, dane
  Użytkownika składającego reklamację, zwięzły opis wady Rzeczy lub innych
  nieprawidłowości wykonania usługi wypożyczenia, okoliczności (w tym datę) jej
  wystąpienia, oraz żądania Użytkownika w związku ze zgłaszaną reklamacją.
 95. kdfashion ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty
  jej zgłoszenia informując Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w
  formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty
  elektronicznej Użytkownika, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji
  przez Użytkownika.
 96. Użytkownik może również zgłosić reklamację w związku z świadczeniem przez
  kdfashion nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, o których mowa w
  niniejszym Regulaminie. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres kdfashion podany w Dziale II niniejszego Regulaminu.
  W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody
  zgłoszenia reklamacji. kdfashion niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
  14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 97. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków zgłoszenia reklamacyjnego
  dokonanego przez Użytkownika, kdfashion zwróci się do Użytkownika o ich
  uzupełnienie.
  XII.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 98. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami zastosowanie znajdują
  przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz.
  683, ze zm.).
 99. Użytkownik będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej
  z kdfashion umowy wypożyczenia Rzeczy bez podawania jakiejkolwiek
  przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w
  punktach 11-13 niniejszego Działu, z zastrzeżeniem punktu 17 i następnych
  niniejszego Działu.
 100. Termin 14 dniowy biegnie od daty zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy.
 101. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien
  poinformować kdfashion o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
  wypożyczenia Rzeczy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie
  oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
  adresy kdfashion podane w dziale II niniejszego Regulaminu.
 102. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą
  elektroniczną, kdfashion niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 103. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć na formularzu, którego
  wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 104. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie
  oświadczenia przed jego upływem.
 105. W przypadku odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy kdfashion
  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi
  wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy (z
  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
  oferowany przez kdfashion ).
 106. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów
  płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie
  poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 107. kdfashion może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Konsumenta do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
  Konsumenta dowodu odesłania Rzeczy na adres kdfashion , w zależności od
  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 108. Konsument ma obowiązek zwrócić Rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w
  terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował kdfashion o odstąpieniu od
  umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Rzeczy przez Konsumenta
  przed upływem 14-dniowego terminu na adres:
  KD. Sp. z o.o., Ul. Boh. Westerplatte 11/514b, 65-034 Zielona Góra z dopiskiem „Zwrot”.
 109. Bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy ponosi Konsument.
 110. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Rzeczy inny niż najtańszy zwykły
  sposób dostarczenia oferowany przez kdfashion , kdfashion nie jest
  zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
  kosztów.
 111. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będące
  wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy.
 112. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 113. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim kdfashion przyjął jego ofertę (poinformował o przyjęciu Zamówienia do
  realizacji), oferta przestaje wiązać.
 114. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli
  kdfashion wykonało w pełni usługę, a Konsument został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez kdfashion utraci prawo
  do odstąpienia od umowy i oświadczył, iż wyraża na powyższe zgodę.
 115. Wykonanie usługi w pełni następuje z chwilą doręczenia Rzeczy za
  pośrednictwem Dostawcy na adres Konsumenta podany w Zamówieniu.
 116. Konsument niniejszym oświadcza, że został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia przez kdfashion , że utraci prawo do odstąpienia od umowy z
  momentem doręczenia Konsumentowi Rzeczy i wyraża na powyższe zgodę.
  XIII.UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA
 117. Niezależnie od postanowień działu XII niniejszego Regulaminu oraz z
  poszanowaniem dla tych postanowień, Użytkownikowi przysługuje prawo
  odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy w terminie 24 godzin od momentu
  dostarczenia Rzeczy.
 118. Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest zwrot Rzeczy w stanie
  niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim Rzecz została dostarczona
  Użytkownikowi, w szczególności kompletnym, nieuszkodzonym, nienoszącym
  śladów użytkowania, niezabrudzonym, z nienaruszonymi oryginalnymi metkami
  zabezpieczającymi.
 119. Użytkownik odstępuje od umowy wypożyczenia Rzeczy składając oświadczenie
  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kdfashion podany w Dziale
  II niniejszego Regulaminu.
 120. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia
  przed jego upływem.
 121. W przypadku skutecznego odstąpienia, umowę wypożyczenia Rzeczy uważa się
  za niezawartą.
 122. Użytkownik, który odstąpił od umowy zobowiązany jest zwrócić Rzecz
  następnego dnia roboczego po dniu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy, poprzez pozostawienie Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy do
  godziny 13.00 lub zamówienie przyjazdu kuriera Dostawcy do godziny 13.00 pod
  adres Użytkownika w celu odbioru od niego Rzeczy. Zwrotu Rzeczy należy
  dokonać na adres:
  KD. Sp. z o.o., Ul. Boh. Westerplatte 11/514b, 65-034 Zielona Góra z dopiskiem „Zwrot”.
 123. Niezachowanie terminów zwrotu opisanych w punkcie 6 powyżej, powoduje , że
  oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy traktuje się jako niebyłe, zaś umowa
  wypożyczenia trwa nadal zgodnie z warunkami Zamówienia.
 124. Koszty bezpośrednie zwrotu Rzeczy ponosi Użytkownik.
 125. W przypadku odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy kdfashion , nie później
  niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zwróconej Rzeczy do E-Garderobe zwraca
  Użytkownikowi otrzymaną od Niego płatność, za wyjątkiem kosztów dostawy.
 126. Zwrot płatności przez kdfashion zostanie dokonany przy użyciu takich samych
  sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i
  kdfashion postanowią inaczej.
 127. Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem kdfashion za zmniejszenie
  wartości Rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy, w tym w
  szczególności za uszkodzenie Rzeczy, zabrudzenie, niekompletność.
  XIV.KARTA PODARUNKOWA
 128. Karta Podarunkowa umożliwia dokonywanie płatności z tytułu usług wypożyczenia
  Rzeczy świadczonych w ramach Serwisu.
 129. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może nabyć Kartę Podarunkową, poprzez
  wybór na stronie internetowej Serwisu zakładki “Karta Podarunkowa” oraz
  postępowanie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej
  Serwisu.
 130. Dostępne są następujące formy płatności z tytułu nabycia Karty Podarunkowej:
  a. płatność online kartą debetową/kredytową
  b. szybki przelew elektroniczny (imoje)
 131. Dostępne są następujące formy dostarczenia nabytej Karty Podarunkowej
  a. wysyłka za pośrednictwem Dostawcy, będącego operatorem usług
  kurierskich, na wskazany przez Użytkownika adres (w przypadku Karty
  Podarunkowej w wersji materialnej)
  b. przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w
  przypadku Karty Podarunkowej w wersji elektronicznej)
 132. Użytkownik, który dokona zakupu Karty Podarunkowej otrzyma potwierdzenie jej
  nabycia i zarejestrowania w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty
  elektronicznej podany przez Użytkownika.
 133. Po wydaniu Karty Podarunkowej Użytkownikowi, kdfashion nie ponosi
  odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, zniszczenia, utraty (w tym kradzieży) lub
  nieuprawnionego użycia przez osobę trzecią Karty Podarunkowej, zaistniałych z
  przyczyn niezależnych od kdfashion . Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za
  poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej po jej wydaniu przez
  kdfashion .
 134. Użytkownik może nabyć kartę podarunkową o wartości nie mniejszej niż 100,00 zł
  oraz nieprzekraczającej wartości 1.000,00 zł.
 135. Karta Podarunkowa (stan środków znajdujących się na niej) nie podlega wymianie na
  środki pieniężne.
 136. Aby dokonać płatności Kartą Podarunkową Użytkownik w procesie składania
  Zamówienia wypełnia odpowiednie pole wpisując unikalny kod Karty Podarunkowej.
 137. W przypadku zwrotu Rzeczy nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej, saldo
  środków Karty Podarunkowej zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą
  płatności dokonanej przez Użytkownika.
 138. Przy realizacji Karty Podarunkowej, jeśli cena wypożyczenia Rzeczy jest niższa niż
  aktualny stan środków na Karcie Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo
  otrzymania środków pieniężnych odpowiadających reszcie środków znajdujących się
  na Karcie Podarunkowej. W tym przypadku Użytkownik może wykorzystać środki
  znajdujące się na Karcie Podarunkowej w celu zapłaty za następną usługę
  wypożyczenia Rzeczy. W przypadku gdy cena wypożyczenia Rzeczy jest wyższa niż
  wysokość środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej, Użytkownik
  zobowiązany jest do uiszczenia różnicy ceny akceptowanymi zgodnie z niniejszym
  Regulaminem metodami płatności.
 139. Użytkownik będący posiadaczem Karty Podarunkowej może sprawdzać stan środków
  Karty Podarunkowej po zalogowaniu na Konto, wybierając odpowiednią zakładkę na
  stronie internetowej Serwisu.
 140. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 1 rok od dnia jej wydania
  Użytkownikowi.
 141. Po upływie okresu ważności Karty Podarunkowej nie można dokonać nią płatności w
  Serwisie. W przypadku, gdy pomimo upływu okresu ważności Karty Podarunkowej na
  Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane środki, nie podlegają one zwrotowi.
 142. Użytkownik może dokonać wyboru następujących rodzajów Karty Podarunkowej:
  a. w wersji materialnej – Karta Podarunkowa mająca postać plastikowej karty
  zostanie dostarczona pod adres wskazany przez Użytkownika;
  b. w wersji elektronicznej – Karta Podarunkowa mająca postać unikalnego kodu
  zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika
 143. Użytkownik może nabyć Kartę Podarunkową, która uprawnia wskazaną przez
  Użytkownika osobę trzecią do korzystania z Karty Podarunkowej. Osoba trzecia może
  korzystać z Karty Podarunkowej po założeniu Konta Użytkownika w Serwisie.
 144. Koszty dostarczenia Karty Podarunkowej pod wskazany przez Użytkownika adres
  ponosi kdfashion.
 145. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani
  elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 146. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz używaniem
  Karty Podarunkowej. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres kdfashion podany w Dziale II niniejszego Regulaminu.
  W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody
  zgłoszenia reklamacji. kdfashion niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
  14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 147. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej przez Konsumenta, zastosowanie znajdują
  przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz.
  683, ze zm.). W tym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia
  Działu XII niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem punktów 17-19.
  XV. SUBSKRYPCJA
 148. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może skorzystać z jednego z 3 rodzajów
  miesięcznych pakietów usług, zwanych Subskrypcjami, uprawniających do
  korzystania z usług wypożyczenia Rzeczy na preferencyjnych warunkach.
 149. W ramach Serwisu dostępne są 3 warianty Subskrypcji:
  a. KD Basic
  b. KD Premium
  c. KD Lux
 150. Informacje dotyczące szczegółowego zakresu, warunków oraz miesięcznych
  kosztów usług oferowanych w ramach danej Subskrypcji są dostępne na stronie
  internetowej Serwisu w zakładce „Parter”.
 151. Ceny Subskrypcji widniejące na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto
  (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 152. Dostępną formą płatności z tytułu Subskrypcji jest płatność za pomocą karty
  kredytowej lub debetowej, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 153. Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do Subskrypcji, po zalogowaniu na
  Konto, wybraniu na stronie internetowej Serwisu zakładki „Parter”, a
  następnie postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie
  internetowej Serwisu.
 154. Użytkownik, po dokonaniu zamówienia wybranego wariantu Subskrypcji
  otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie uzyskania dostępu do
  Subskrypcji. W potwierdzeniu wskazane są szczegóły Subskrypcji oraz okres jej
  obowiązywania. Z chwilą uzyskania potwierdzenia uzyskania dostępu do
  Subskrypcji przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie
  usługi Subskrypcji.
 155. Subskrypcja jest automatycznie przedłużana co miesiąc, aż do rezygnacji z
  Subskrypcji przez Użytkownika.
 156. Opłaty z tytułu Subskrypcji pobierane są od Użytkownika miesięcznie, w dniu
  kalendarzowym odpowiadającym dacie, w której Użytkownik uzyskał dostęp do
  Subskrypcji.
 157. Miesięczne należności z tytułu Subskrypcji będą automatycznie poprzez
  obciążenie karty płatniczej podanej przez Użytkownika w procesie uzyskiwania
  dostępu do Subskrypcji, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 158. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z Subskrypcji przed upływem ostatniego dnia
  okresu obowiązywania Subskrypcji w danym miesiącu, wyraża zgodę na
  przedłużenie Subskrypcji na kolejny miesiąc oraz upoważnia kdfashion do
  pobrania opłaty za kolejny miesiąc Subskrypcji.
 159. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty z
  tytułu miesięcznych opłat za Subskrypcję. Jeżeli płatność z tytułu opłaty za
  Subskrypcję nie może być zrealizowana, w szczególności z uwagi na brak
  środków lub z innych przyczyn i jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Subskrypcji,
  kdfashion jest uprawnione do zawieszenia dostępu do Serwisu do momentu
  uzyskania możliwości pobrania należności z karty płatniczej Użytkownika.
 160. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Subskrypcji w każdej chwili, poprzez
  wybór zakładki „Zrezygnuj z Partnera”, dostępnej w panelu Konta
  Użytkownika, przy czym dostęp do Subskrypcji będzie zapewniony do końca
  miesięcznego okresu obowiązywania Subskrypcji. W przypadku opisanym w
  zdaniach powyżej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej
  opłaty miesięcznej w żadnej części.
 161. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz
  funkcjonowaniem Subskrypcji. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres kdfashion podany w Dziale II niniejszego
  Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle
  przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. kdfashion niezwłocznie, lecz nie
  później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia
  reklamacji.
 162. W przypadku nabycia Subskrypcji przez Konsumenta, zastosowanie znajdują przepisy
  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze
  zm.). W tym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Działu XII
  niniejszego Regulaminu, z tym wyjątkiem, iż wykonanie usługi w pełni przez
  kdfashion , następuje z chwilą doręczenia pierwszej wypożyczonej w ramach
  Subskrypcji Rzeczy za pośrednictwem Dostawcy na adres Konsumenta podany w
  Zamówieniu.
 163. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego Działu nie wyłączają, ani nie
  ograniczają żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy
  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa nadających
  uprawnienia Konsumentom.
 164. Do umów wypożyczenia Rzeczy w ramach Subskrypcji zastosowanie znajdują
  postanowienia pozostałych Działów niniejszego Regulaminu, chyba że postanowienia
  niniejszego Działu lub warunki Subskrypcji stanowią inaczej.
  XVI.ZAKRES BEZPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH W
  RAMACH SERWISU.
 165. kdfashion świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące bezpłatne usługi
  elektroniczne:
  a. Formularz Kontaktowy
  b. Newsletter
  c. Konto Użytkownika
 166. kdfashion świadczy powyższe usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 167. Wszelkie ewentualne zmiany w zakresie zasad świadczenia wskazanych wyżej
  usług będą dokonywane w sposób właściwy dla procedury zmiany niniejszego
  Regulaminu opisanej w Dziale XVIII Regulaminu.
 168. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi wysyłanie za pomocą
  formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej Serwisu zapytań do
  kdfashion . Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie poprzez
  zaprzestanie wysyłania zapytań do kdfashion .
 169. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu do Użytkownika za pośrednictwem
  poczty elektronicznej informacji o nowościach w ofercie kdfashion , aktualnych
  promocjach, eventach organizowanych przez kdfashion oraz innych informacji
  o produktach i usługach oferowanych przez kdfashion w ramach Serwisu.
 170. Warunkiem otrzymywania informacji w drodze usługi Newsletter jest wyrażenie
  przez Użytkownika zgody. Użytkownik może zapisać się do usługi Newsletter
  wybierając odpowiednią zakładkę w Serwisie i wpisując swój adres poczty
  elektronicznej, na który chce otrzymywać informacje, w formularzu rejestracji do
  usługi Newsletter.
 171. Użytkownik otrzymuje niezwłocznie na podany w formularzu rejestracji do usługi
  Newsletter adres poczty elektronicznej potwierdzenie zarejestrowania. Przesłanie
  potwierdzenia rejestracji w usłudze Newsletter jest równoznaczne z zawarciem
  umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 172. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
  zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez wybór właściwej zakładki w panelu Konta
  Użytkownika.
 173. Usługa Konto Użytkownika polega na udostępnieniu Użytkownikowi
  indywidualnie przypisanego w ramach Serwisu panelu, w którym są gromadzone
  dane podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji oraz informacje o
  złożonych przez Niego Zamówieniach.
 174. Szczegóły dotyczące świadczenia przez kdfashion usługi Konta Użytkownika
  znajdują się w Dziale IV niniejszego Regulaminu.
 175. kdfashion przysługuje uprawnienie do zablokowania dostępu do wskazanych
  w niniejszym punkcie nieodpłatnie świadczonych usług w przypadku
  stwierdzenia, iż jest to niezbędne dla bezpieczeństwa i prawidłowości
  funkcjonowania Serwisu, stwierdzenia iż Użytkownik podejmuje nieuprawnione
  działania, w tym zagrażające prawidłowości i bezpieczeństwu działania Serwisu,
  sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem,
  dobrym obyczajami. kdfashion powiadomi Użytkownika o zablokowaniu
  dostępu do świadczonych nieodpłatnie usług elektronicznych, jego powodach
  oraz przewidywanym czasie blokowania dostępu.
  XVII. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I ROZPATRYWANIA
  REKLAMACJI
 176. Użytkownik będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych
  podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być
  w szczególności powiatowi (miejscy) rzecznicy praw Konsumenta, organizacje
  społeczne w ramach swych zadań statutowych lub Wojewódzkie Inspektoraty
  Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem
  https://www.uokik.gov.pl/.
 177. kdfashion informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
  Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma
  ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem
  kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do
  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
  wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  XVIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 178. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie
  zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 179. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za
  nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to
  na ważność pozostałych postanowień w nim zawartych.
 180. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika
  będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa.
 181. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a
  bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 182. Treść niniejszego Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona Użytkownikowi za
  pośrednictwem strony internetowej Serwisu i może zostać utrwalona przez
  Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej
  chwili ze strony Internetowej Serwisu.
 183. kdfashion może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. kdfashion
  poinformuje Użytkowników o planowanych zmianach poprzez zamieszczenie
  zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie
  informacji mailowej Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie nie później niż
  14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w
  terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu informacji o
  planowanej zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian
  wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie
  poinformować o tym fakcie kdfashion .
 184. Zmiany Regulaminu nie mają wpływają na Zamówienia złożone do dnia wejścia w
  życie zmian Regulaminu. W odniesieniu do tych Zamówień stosowane są
  postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.
 185. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14/09/2018 i obowiązuje do umów zawartych od
  tego dnia.